Vedtægter
VEDTÆGTER
for
Den Selvejende Institution
Bofællesskabet Valmuen
Kannikevangen 12, 3720 Aakirkeby


Den Selvejende Institution, Bofællesskabet Valmuen, herefter kaldet Valmuen, er oprettet i overensstemmelse med lov om social service.

§ 1.
Valmuen er oprettet af Kristelig Handicapforening i Danmark (herefter benævnt KH). Valmuen er beliggende i Bornholms Regionskommune.

§ 2.
Valmuens formål er at tilbyde ophold for personer over 18 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

§ 3.
Valmuens grundlag er den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter. Valmuen drives i samråd med beboere og pårørende.

§ 4.
Valmuen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, åbenhed og respekt for den enkelte persons værdighed.

Desuden skal der i videst muligt omfang gives kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, alt medvirkende til den enkelte persons alsidige udvikling.

§ 5.
Valmuens overordnede ledelse udøves af Valmuens bestyrelse. Den daglige ledelse og drift varetages af Valmuens leder.

§ 6.
Valmuens bestyrelse består af 5 medlemmer med følgende sammensætning:

1 medlem vælges af KH's hovedbestyrelse. Medlemmet er samtidig født formand for
bestyrelsen.
3 medlemmer vælges af KH’s hovedbestyrelse efter indstilling fra afdelingsbestyrelserne for
henholdsvis Luthersk Missionsforening på Bornholm, Indre Mission på Bornholm og
Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm,
1 medlem vælges af og blandt beboernes pårørende/værge.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
For hver beboer kan der afgives 1 stemme af nærmeste pårørende/værge. Valg afholdes hvert andet år. Valget foretages ved brev og afholdes senest den 15. december i valgåret. Offentliggørelse af valget sker umiddelbart efter valget.

Valgperioden begynder den 1. januar. Genvalg kan finde sted.

§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter, at samtlige medlemmer er valgt/udpeget, med næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 bestyrelses-medlemmer kræver det, dog mindst 2 gange om året. Dagsorden skal angives. Formanden leder møderne og drager omsorg for, at beslutningerne føres ind i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af deltagerne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

Uopsættelige afgørelser kan afgøres af formanden og medtages på førstkommende bestyrelses-møde til orientering.

Valmuens leder, samt en medarbejderrepræsentant deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

§ 8.
Bestyrelsen påser, at Valmuens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til vedtægtens formål og den samarbejdsaftale, der til enhver tid gælder for Valmuens ledelse og drift.

Der skal til enhver tid foreligge en af bestyrelsen godkendt funktionsbeskrivelse for Valmuens leder.
Valmuens regnskabsår er kalenderåret.

Det af én af bestyrelsen valgt statsaut. eller registreret revisor reviderede regnskab for beboer- og huslejedel forelægges Bornholms Regionskommune til godkendelse.

§ 9.
Valmuen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler.

§ 10.
Valmuen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb/salg eller pantsætning af fast ejendom kan Valmuen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse med forinden indhentet accept fra KHs hovedbestyrelse.

§ 11.
Valmuens bestyrelse ansætter og afskediger Valmuens leder. Ved ansættelse/afskedigelse af Valmuens leder udvides bestyrelsen med Kristelig Handicapforenings formand.

Ansættelse/afskedigelse af øvrigt personale foretages af bestyrelsen, idet Valmuens leder dog har indstillingsret.

§ 12.
I tilfælde af Valmuens nedlæggelse eller såfremt det bliver umuligt at drive Valmuen efter formålsparagraffen, skal kapitalen med tilslutning fra bestyrelsen og med godkendelse af KH anvendes til et tilsvarende formål.

§ 13.
Ændring af nærværende vedtægter kræver tiltrædelse af bestyrelsen og KH.


Således vedtaget af


Bestyrelsen: Noomi Bak Gunnar Kofoed-Pihl Birger Haue-Hansen
Bent Nielsen Ruth Due Pedersen Gerner Wibo Brauner


Godkendt af Kristelig Handicapforening i Danmark
formand Johs. Jul Jacobsen næstformand Herdis Mikkelsen